Amazon Echo Dot Kids vs Echo Show 5 Kids

Echo Dot Kids: 3.9" x 3.9" x 3.5" Echo Show 5 Kids: 5.8" x 3.4" x 2.9"

Dimensions

Echo Dot Kids: None Echo Show 5 Kids: 5.5"

Screen size

Echo Dot Kids: None Echo Show 5 Kids: 960 x 480

Screen resolution

Echo Dot Kids: Yes Echo Show 5 Kids: No

Audio line in/out

Echo Dot Kids: 360-degree, 4-mic array Echo Show 5 Kids: Far-field, 2-mic array

Microphone

Echo Dot Kids: None Echo Show 5 Kids: 2MP sensor

Camera

Echo Dot Kids: Tiger or Panda Echo Show 5 Kids: Chameleon Green

Exterior

Echo Dot Kids: Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 Echo Show 5 Kids: Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2

Wireless connectivity

Watch my previous story on 4th of July Top 8 TV deals